Bokslut visar positivt resultat


Original post, click here

– Det här bokslutet visar ett bättre resultat än budgeterat och en relativt låg kostnadsökningstakt. Detta tillsammans med en minskande vårdkonsumtion både för läkarbesök och slutenvårdstillfällen gör att utsikterna är goda för att klara ett positivt ekonomiskt resultat för helåret 2017, säger tillförordnad ekonomichef Gunnel Forsberg.

För åtta av de elva indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen inom hälso- och sjukvården mot landstingsfullmäktiges uppsatta mål, finns utfallsvärden att redovisa för det första tertialet. För flera indikatorer, t ex reducerad antibiotikaförskrivning, är utfallet positivt.

– Även om det ekonomiska läget ser positivt ut så här långt är det naturligtvis viktigt att vi fokuserar på att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt även fortsättningsvis, säger Gunnel Forsberg.

Tertialbokslutet, prognos för januari till april, rapporterades till landstinget centralt den 18 maj. Tertialrapporten i sin helhet, som också innehåller uppföljning av mål och verksamhet, redovisades för hälso- och sjukvårdsnämnden på sammanträdet den 20 juni.