Beslut: Fler videomöten i vården från 2018


Original post, click here

Erfarenheterna från de försök som pågår under 2017 ska ligga till grund för fortsatt utveckling av videomöten i vården. Alla vårdgivare ska ges möjlighet att inkludera videomöten i kontakterna med patient. Från och med 2018 kan även de vårdgivare som enbart erbjuder vård via digitala kanaler (utan att samtidigt erbjuda vård i en fysisk lokal) etablera sig som en del av landstingets vårdutbud.

Bakgrund

Den 13-14 juni 2017 sammanträder landstingsfullmäktige för att debattera och fatta beslut om Stockholms läns landstings budget för 2018. Under sammanträdet har ledamöterna fattat beslut om att ovanstående ska genomföras som en del av Budget 2018.