Beslut: Fast läkarkontakt införs under 2018


Original post, click here

Ett första steg är att under 2018 erbjuda grupper med särskilt stora vårdbehov en fast läkarkontakt med ett helhetsansvar för patienten. För den som behöver vård inom flera specialistområden ska läkarkontakten koordinera vården kring patienten.

Satsningen är tänkt att ge tryggare vård, bättre kontinuitet och minska behovet av akut vård. Arbetet med att säkerställa att erbjudandet på sikt omfattar alla länets invånare med sådana behov ska presenteras i en handlingsplan under hösten 2017. Detta beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde kring budgeten för landstinget 2018.

Bakgrund

Den 13-14 juni 2017 sammanträder landstingsfullmäktige för att debattera och fatta beslut om Stockholms läns landstings budget för 2018. Under sammanträdet har ledamöterna fattat beslut om att ovanstående ska genomföras som en del av Budget 2018.