Långsiktig plan för förlossnings- och neonatalvården i Stockholms län


Original post, click here

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att kapaciteten på kort sikt säkerställs genom att några av länets befintliga förlossningsenheter antar ett större förlossningsuppdrag. Karolinska Universitetssjukhuset kommer successivt få ett större förlossningsuppdrag totalt sett och har ett uppdrag att säkerställa att flytten till nya förlossningslokaler på NKS synkroniseras med utbyggnaden av kapacitet på förlossningsenheten i Huddinge på kort sikt. På Södersjukhuset sker iordningställandet av ytterligare förlossningsrum som medför en utökning i kapacitet på kort sikt.

Enligt prognosen kommer antalet förlossningar öka med 1,5 procent i genomsnitt fram till 2024. På lång sikt kommer etableringen av en förlossningsenhet på S:t Görans sjukhusområde innebära en stor utökning av kapacitet. Enheten planeras att omhänderta 3 000 förlossningar från och med år 2022 för att sedan uppnå en kapacitet om 4 000 förlossningar år 2023. Tillgången till kringresurser avseende barnsjukvård, neonatologi och gynekologi behöver säkerställas innan förlossningsenheten driftsätts.

Fokus på kompetensförsörjningen

Utöver kapacitet i form av vårdplatser på förlossningsenheterna finns också ett stort behov av att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom de professioner som är kritiska för förlossnings- och neonatalvården. Särskilda utbildningsinsatser sker inom neonatologin, och fler utbildningsplatser tillförs också för till exempel barnmorskor och barnsjuksköterskor.

Åtgärder för att förstärka resurserna utanför akutsjukhusen, bland annat inom mödravården, för att avlasta förlossningsenheterna är också viktigt för den långsiktiga planeringen. På detta område pågår ett arbete som finansieras genom de statliga stimulansmedlen för förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa som tilldelats landstinget för perioden 2016–2019.

Planen för förlossnings- och neonatalvården i Stockholms län 2017-2024 läggs fram för beslut under hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 juni.

Bakgrund

Under 2016 valde en av länets enheter att avsluta sitt avtal och antalet förlossningsenheter gick från sju till sex. Trots detta utökades den totala kapaciteten jämfört med tidigare år. Kommande år behöver kapaciteten ytterligare utökas och det är därför viktigt att det finns en långsiktig plan för hur förlossningsvården ska utvecklas, både vad gäller antalet platser och vårdens innehåll. I juni 2016 beslutade därför landstingsfullmäktige att “uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram en långsiktig plan för förlossningsvården”. Syftet med en långsiktig plan är att säkerställa att kommande behov och planerad utbyggnad av kapacitet möts för att länets behov av förlossnings- och neonatalvård ska kunna tillgodoses.