Ingen tydlig hjälp av antibiotika vid akut bronkit


Original post, click here

I en brittisk prospektiv kohortstudie inkluderades nästan 30 000 patienter över 15 år som uppsökte primärvård med akut nedre luftvägsinfektion med hosta. Utfallsmått var återbesök i primärvård eller akutvård inom 30 dagar efter det första besöket, inläggning på sjukhus och död.

Inläggning på sjukhus eller död inträffade i 26 av 7 332 fall (0,3 procent) där patienten inte fått antibiotika förskrivet, 156 av 17 628 fall (0,9 procent) där patienten fått antibiotika direkt och i 14 av 3 819 fall (0,4 procent) där patienten fått antibiotika utskrivet att ta efter cirka tre dagar om symtomen inte förbättrades.

Återbesök på grund av fortsatta eller nya symtom var vanligast i gruppen som fått antibiotika direkt (25 procent) och minst frekvent i gruppen som fått antibiotika utskrivet att ta om symtomen inte förbättrades (14 procent).

Patienterna i gruppen som fick antibiotika direkt var överlag äldre, hade andra allvarliga sjukdomar och hade svårare luftvägssymtom. Patienterna i gruppen som fick antibiotika att ta vid utebliven förbättring hade mindre symtom, och de som inte fick antibiotika alls var de med lindrigast symtom.

Författarna drar slutsatsen att förskrivning av antibiotika inte minskar sjukhusinläggningar och död hos unga personer och vuxna med okomplicerad nedre luftvägsinfektion.