Reviderat handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL


Original post, click here

Handlingsprogrammet för anmälningspliktiga resistenta bakterier gäller från och med 23 maj 2017 i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre.

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre.

Nu finns två lathundar

 • Bilaga 1. Lathunden har bytt namn till “Lathund – vårdrutiner och screening” och har delats upp i rutiner vid kända bärare och vid screening.
 • Bilaga 2. Ny lathund för smittspårning (enligt önskemål från flera vårdgivare).

Viktiga förändringar jämfört med tidigare handlingsprogram

 • PM 2. Förtydligat att två separata prov inte behöver tas för ESBLcarba och ESBL vid fecesscreening efter slutenvård utomlands. Detta på grund av att ESBLcarba ingår i fecesscreening för ESBL.
 • PM 5. Nya kontaktuppgifter för MRSA- teamet som numera finns på Danderyds sjukhus.
 • PM 6. Smittspårning vid nyupptäckt MRSA i öppenvård görs nu även efter ett besök.
 • PM 9. Inte längre krav på enkelrum vid fecesinkontinens hos ESBL-bärare.
 • PM 11. Ändrade rutiner vid fysio- och arbetsterapi. Särskild handläggning framför allt vid riskfaktorer hos MRSA-bärare och ESBLcarbabärare.
 • PM 12. Särskild handläggning vid pre-och postoperativ vård endast vid riskfaktorer hos MRSA-bärare och ESBLcarba-bärare.
 • PM 13. Mödrahälsovården har nu ett eget PM och screeningrutinerna har ändrats.
 • PM 14. Förlossning/BB. Förtydliganden angående informationsöverföring.
 • PM 15. Har utarbetats tillsammans med neonatalenheterna för att synkronisera med förändringar i provtagningsrutiner på mödrahälsovården, till exempel har intagningsscreening av barn födda före vecka 32 införts.
 • PM 17. Nya rutiner vid smittspårning av personal. Smittspårningen anpassas efter aktuellt fall, förhållanden och förutsättningar i verksamheten.
 • PM 21. Nytt PM för utbrott.

Förutom dessa förändringar har mindre justeringar och förtydliganden gjorts i flera PM i hela handlingsprogrammet.