Samverkande kommuner och landsting A och O i demensvården


Original post, click here

I dag publicerar Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna är ett stöd för hälso- och sjukvården och socialtjänsten i vården av och omsorgen om personer med demenssjukdom.