Nya principer för vårdgivares kostnadsansvar


Original post, click here

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har idag kostnadsansvar för områden som läkemedel, hjälpmedel, utomlänsvård, sjukresor och medicinsk service men har begränsade möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen. De nya principerna innebär att kostnadsansvaret ökar hos de vårdgivare som har möjlighet att påverka och effektivisera användningen av resurserna.

De nya principerna möjliggör ett helhetstänkande och ger större påverkansmöjligheter för vårdgivarna, vilket gynnar patienterna. För säkerställa patientsäkerheten kommer kostnadsansvaret att delas mellan HSN och vårdgivarna inom vårdområden där det finns mycket kostsamma metoder/behandlingar, många mindre vårdgivare, hög förändringstakt eller där stora strukturella förändringar planeras i enlighet med Framtidsplanen. Större förändringar i kostnadsansvar och ersättningsmodeller ska följas upp och utvärderas.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utgå från principerna vid tecknande av nya avtal, vid revidering av vårdavtal och att se över hur principerna påverkar befintliga avtal.

Läs mer om principerna för kostnadsansvar i tjänsteutlåtandet.