Mer pengar att söka för innovationer


Original post, click here

Utvecklingen av nya och innovativa produkter, tjänster och arbetsmetoder har en central roll i Stockholms läns landstings satsning på att stärka hälso- och sjukvården. Därför utökas nu möjligheten för vårdens medarbetare att utveckla idéer om hur utmaningar i det dagliga arbetet kan lösas.

Innovationsfonden fördelar medel till projekt som har förutsättningar att utvecklas till innovativa lösningar till nytta för patienter eller verksamheter. Ansökningstiden inför 2018 startar den 26 september och pågår till den 23 oktober.

Dags att förbereda ansökan

Ansökan om medel ur Innovationsfonden ska göras i ett webbsystem som öppnar den 26 september. Redan nu kan det vara dags att förbereda ansökan genom att börja skissa på ett projekt. Titeln på projektet ska vara så tydlig att även personer som inte är insatta i ämnet förstår vad det går ut på. Ansökan ska bland annat innehålla sammanfattning, projektets mål och effekter, projektplan och budget, nyttofaktorer, genusperspektiv samt vid vilken vårdenhet projektet kommer att bedrivas. Det är också möjligt att ansöka om fortsättning av projekt som redan tidigare har fått medel.

Låt dig inspireras

Virtual Reality vid behandling av ångest i primärvården. Förbättrad informationshantering vid administration av cytostatika. Mobil App för information kring dagkirurgi. Evidensbaserad mottagning för äldre personer i primärvården. Det är exempel på projekt som beviljades medel ur Innovationsfonden 2017.

 

I publikationen “Goda innovationer” finns en rad exempel på nyskapande produkter, tjänster och arbetsmetoder som har tagits fram av idérika medarbetare inom vården.

.

Se också filmen där en rad personer berättar om hur Innovationsfonden har gjort det möjligt för dem att utveckla sina idéer.

.